KRACHT is het kantoor van ERIK E. DE VOS

Advocaat sinds 2005

In 2002 begon hij aan zijn rechtenstudie, in 2005 ging hij aan het werk bij Nauta Dutilh advocaten in Amsterdam.

Hij heeft nationaal en internationaal opererende ondernemingen bijgestaan. Hij publiceerde onder meer over biotechnologie, procedeerde tegen Heineken, stelde contracten op voor een supermodel, adviseerde over filmdistributie, procedeerde voor een actiegroep, voerde onderhandelingen voor een museum, en beschermde een uitzendbureau tegen merkinbreuk.

effectieve handhaving

Voordat hij advocaat werd, werkte hij onder meer als filmmaker en fotograaf. Hierdoor kent hij de praktijk van de creatieve industrie van binnenuit. Hij begrijpt dat  een effectieve handhaving van de rechten van zijn cliënten belangrijker is dan een langdurige rechtszaak.

Specialisaties: Sterk in onderhandelingen. Gericht op oplossingen. In procedures het onderste uit de kan halen.

ALGEMENE VOORWAARDEN KRACHT ADVOCATUUR
van toepassing op alle werkzaamheden

1.Opdrachtgever en opdrachtnemer: Alle opdrachten van de opdrachtgever worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kracht advocatuur/mr E.E. de Vos (opdrachtnemer). Het staat Kracht advocatuur/mr. E.E. de Vos vrij verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid door door hem aan te wijzen advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van deskundige derden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de verhouding tussen opdrachtgever en die andere advocaat of deskundige derde.

2.Honorarium: Tenzij anders overeengekomen, zal het in rekening te brengen honorarium bestaan uit het aantal door opdrachtnemer voor opdrachtgever gewerkte (delen van) uren, vermenigvuldigd met het uurtarief en vermeerderd met BTW. Gedeclareerd wordt maandelijks, dan wel op momenten dat daartoe aanleiding bestaat. Betaling van declaraties door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.Aansprakelijkheid: Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer tegenover opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst van opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekering van toepassing is onder de polis.

4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, welke aanspraken op enigerlei wijze verband houden met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de verhouding tussen enerzijds opdrachtgever en anderzijds eventuele derden die werkzaamheden verrichten of hebben verricht voor opdrachtgever op verzoek van opdrachtnemer.

5.Privacy: Kracht advocatuur (Kracht) verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de  toepasselijke wet- en regelgeving; het kantoor streeft ernaar zo min mogelijk gegevens te verzamelen, die uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Kracht kan deze Privacy / Cookie policy van tijd tot tijd aanpassen. U kunt onze Privacy/ Cookie policy te allen tijde inzien op: http://www.kracht.legal/privacy-kracht/

6.Klachtenregeling: Bij klachten over de uitvoering van de opdracht, is de kantoorklachtenregeling van toepassing. De opdrachtgever dient zich allereerst binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht te wenden tot opdrachtnemer. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer niet onderling tot een regeling kunnen komen, kan de opdrachtgever zijn klacht voorleggen aan de burgerlijke rechter. Voor de volledige regeling zie: http://www.kracht.legal/kantoorklachtenregeling/

7.Rechtskeuze en forumkeuze: Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met of voorvloeien uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacy / cookie beleid

 

Kracht advocatuur (Kracht) hecht veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij zullen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de  toepasselijke wet- en regelgeving. Kracht kan deze Privacy / Cookie policy van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing: 25 mei 2018). Op deze website kunt u onze Privacy/ Cookie policy te allen tijde inzien.

Doeleinden persoonsgegevens
Als u Kracht een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Als u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, of bepaalde evenementen of seminars, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrieven te sturen, respectievelijk om u te registreren als deelnemer aan het evenement of seminar. Ook in het kader van onze commerciële relatie zouden wij u nieuwsbrieven of uitnodigingen kunnen sturen. Kracht kan persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of - indien van toepassing - in het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening.

Persoonsgegevens kunnen door ons en/of onze juridische partners worden verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden. In het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie bijvoorbeeld voor zover noodzakelijk in een internationale juridische procedure of voor grensoverschrijdende juridische diensten, of omdat wij service providers gebruiken buiten de EU in welk geval wij voor contractuele waarborgen zorgen. De Verenigde Staten biedt geen vergelijkbare privacybescherming als landen van de Europese Unie. In die gevallen zullen wij voor contractuele waarborgen zorgen.

Cookies
Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren, of om een gevraagde dienst te leveren (functionele cookies).

Ook plaatsen wij functionele cookies in het kader van de beveiliging van de website en de gebruiker. Dit zijn sessie cookies. Deze zijn tijdelijk en worden verwijderd wanneer u de browser sluit na het bezoek aan de website.

Wij maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. Hiermee kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd bijvoorbeeld om na te gaan hoeveel mensen de website bezoeken en in welke pagina's van de website men is geïnteresseerd. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. Deze cookies hebben (op dit moment) een bewaartermijn die varieert tussen de sessieduur en 2 jaar. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina's, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Kracht is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het gebruik van gegevens door Google en/of overige derden.

Op de website is het ook mogelijk om bepaalde pagina's en artikelen te delen via verschillende social media en toepassingen. Dit gaat via de zogenaamde AddThis tool. AddThis plaatst hiervoor cookies. Deze cookies worden (op dit moment) tussen de sessieduur en 1 jaar bewaard. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het gebruik van gegevens door AddThis en/of overige derden.

Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, wordt uitgelegd dat door gebruik te blijven maken van de website en op de volgende pagina te klikken, of, door het sluiten van de cookie melding, u toestemming geeft voor het plaatsen van 'add this' cookies. Wij registreren uw toestemming met een cookie. Als u geen toestemming geeft kunt u onze website nog steeds bezoeken. Wij plaatsen dan nog wel de functionele en Google analytics cookies en als u alsnog artikelen/pagina's wil delen, wordt ook de daarbij behorende cookie geplaatst. Wij registreren aan de hand van een cookie of u toestemming heeft gegeven voor 'add this' cookies, of dat u geen toestemming heeft gegeven. Deze cookie wordt 1 jaar bewaard. Wij bewaren daarbij ook uw IP adres, alsmede de datum en het tijdstip van de toestemming.

U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zult u opnieuw uw toestemming worden gevraagd wanneer u onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Uw rechten
Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan Kracht advocatuur, Postbusnummer 15914, 10701 NK Amsterdam, of contact@kracht-advocatuur.com.

U heeft het recht Kracht te verzoeken u inzage te verlenen in uw - door Kracht als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkte - persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u te richten aan Kracht advocatuur, Postbusnummer 15914, 10701 NK Amsterdam, of contact@kracht-advocatuur.com.

De veiligheid van uw gegevens
Kracht heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Samenvatting

  1. Er worden geen persoonlijke gegevens via deze website verzameld. Wel worden er statistieken bijgehouden over de bezoekers. Het is mogelijk dat uw IP-adres via die statistieken te vinden is.

  2. Via deze website kunt u reageren door bijvoorbeeld een email naar Kracht te versturen. De gegevens die u daarbij aan Kracht doorgeeft, zullen door ons verwerkt worden, bijvoorbeeld om uw vraag of verzoek te beantwoorden. Wanneer u de gebruik maakt van de diensten van Kracht zullen uw emailadres en andere persoonsgegevens in het adressenbestand van Kracht worden opgenomen.

  3. De gegevens die u aan Kracht verstrekt, zoals uw naam en adres, zullen door Kracht uitsluitend gebruikt worden voor het doel waar u ze voor heeft gegeven.

KANTOORKLACHTENREGELING KRACHT ADVOCATUUR

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Kracht en de cliënt.

De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

Kracht heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

Artikel 5 interne klachtprocedure

Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht behandeld door de behandelend advocaat, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.

De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

Artikel 9 Einde of voortzetting klachtprocedure

Indien de klacht naar tevredenheid is afgewikkeld, wordt dit in het dossier vastgelegd. Indien een regeling tot stand is gekomen, wordt dit in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Als de klacht niet kan worden opgelost, wordt de klager voor verdere afhandeling verwezen naar de Deken of de burgerlijke rechter.