"I think the message here is that we should never simply write ourselves off and see ourselves as the victim of various forces. It's always our decision who we are."

('Waking Life', dir: Richard Linklater)

 

KRACHT is het kantoor van ERIK E. DE VOS

Advocaat sinds 2005

In 2002 begon hij aan zijn rechtenstudie, in 2005 ging hij aan het werk bij Nauta Dutilh advocaten in Amsterdam.

Hij heeft nationaal en internationaal opererende ondernemingen bijgestaan. Hij publiceerde onder meer over biotechnologie, procedeerde tegen Heineken, stelde contracten op voor een supermodel, adviseerde over filmdistributie, procedeerde voor een actiegroep, voerde onderhandelingen voor een museum, en beschermde een uitzendbureau tegen merkinbreuk.

effectieve handhaving

Voordat hij advocaat werd, werkte hij onder meer als filmmaker en fotograaf. Hierdoor kent hij de praktijk van de creatieve industrie van binnenuit. Hij begrijpt dat  een effectieve handhaving van de rechten van zijn cliënten belangrijker is dan een langdurige rechtszaak.

Specialisaties: Sterk in onderhandelingen. Gericht op oplossingen. In procedures het onderste uit de kan halen.

ALGEMENE VOORWAARDEN KRACHT ADVOCATUUR
van toepassing op alle werkzaamheden

1. Alle opdrachten van de opdrachtgever worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Krachtadvocatuur/mr. E.E. de Vos (opdrachtnemer). Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


2. Het staat Kracht advocatuur/mr. E.E. de Vos vrij verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid door door haar aan te wijzen personeelsleden van Kracht advocatuur te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.


3. Tenzij anders overeengekomen, zal het in rekening te brengen honorarium bestaan uit het aantal door opdrachtnemer voor opdrachtgever gewerkte (delen van) uren, vermenigvuldigd met het uurtarief en vermeerderd met BTW. Gedeclareerd wordt maandelijks, dan wel op momenten dat daartoe aanleiding bestaat. Betaling van declaraties door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.


4. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer tegenover opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst van opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, verminderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekering van toepassing is onder de polis.


5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, welke aanspraken op enigerlei wijze verband houden met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de verhouding tussen enerzijds opdrachtgever en anderzijds eventuele derden die werkzaamheden verrichten of hebben verricht voor opdrachtgever op verzoek van opdrachtnemer.


6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade wegens (mogelijke) inbreuk van de producten of (uitgewerkte) ideeën van opdrachtgever op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen claims van derden ter zake van zijn producten en (uitgewerkte) ideeën.


7. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met of voorvloeien uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

  1. Er worden geen persoonlijke gegevens via deze website verzameld. Wel worden er statistieken bijgehouden over de bezoekers. Het is mogelijk dat uw IP-adres via die statistieken te vinden is. Kracht advocatuur bewaart die gegevens niet.

  2. Via deze website kunt u reageren door bijvoorbeeld een email naar Kracht te versturen. De gegevens die u daarbij aan Kracht doorgeeft, zullen door ons verwerkt worden, bijvoorbeeld om uw vraag of verzoek te beantwoorden. Als u aangeeft dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen, zal uw email in het adressenbestand van Kracht worden opgenomen.

  3. De gegevens die u aan Kracht verstrekt, zoals uw naam en adres, zullen door Kracht uitsluitend gebruikt worden voor het doel waar u ze voor heeft gegeven.