ALGEMENE VOORWAARDEN KRACHT ADVOCATUUR
van toepassing op alle werkzaamheden

1.Opdrachtgever en opdrachtnemer: Alle opdrachten van de opdrachtgever worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kracht advocatuur/mr E.E. de Vos (opdrachtnemer). Het staat Kracht advocatuur/mr. E.E. de Vos vrij verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid door door hem aan te wijzen advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van deskundige derden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de verhouding tussen opdrachtgever en die andere advocaat of deskundige derde.

2.Honorarium: Tenzij anders overeengekomen, zal het in rekening te brengen honorarium bestaan uit het aantal door opdrachtnemer voor opdrachtgever gewerkte (delen van) uren, vermenigvuldigd met het uurtarief en vermeerderd met BTW. Gedeclareerd wordt maandelijks, dan wel op momenten dat daartoe aanleiding bestaat. Betaling van declaraties door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.Aansprakelijkheid: Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer tegenover opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst van opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekering van toepassing is onder de polis.

4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, welke aanspraken op enigerlei wijze verband houden met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de verhouding tussen enerzijds opdrachtgever en anderzijds eventuele derden die werkzaamheden verrichten of hebben verricht voor opdrachtgever op verzoek van opdrachtnemer.

5.Privacy: Kracht advocatuur (Kracht) verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de  toepasselijke wet- en regelgeving; het kantoor streeft ernaar zo min mogelijk gegevens te verzamelen, die uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Kracht kan deze Privacy / Cookie policy van tijd tot tijd aanpassen. U kunt onze Privacy/ Cookie policy te allen tijde inzien op: http://www.kracht.legal/privacy-kracht/

6.Klachtenregeling: Bij klachten over de uitvoering van de opdracht, is de kantoorklachtenregeling van toepassing. De opdrachtgever dient zich allereerst binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht te wenden tot opdrachtnemer. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer niet onderling tot een regeling kunnen komen, kan de opdrachtgever zijn klacht voorleggen aan de burgerlijke rechter. Voor de volledige regeling zie: http://www.kracht.legal/kantoorklachtenregeling/

7.Rechtskeuze en forumkeuze: Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met of voorvloeien uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.